GĐPT Kim Quang
Nguyện sữa mình ngày thêm tinh khiết....Striving to transform oneself toward the path of purity...